الگوهای طراحی برنامه نویسی -بخش دوم معرفی الگوی Singleton

naeemaei 28/04/1397

یکی از ساده ترین الگوی های طراحی Singleton می باشد. یک کلاس زمانی Singleton است که بیش از یک شی از روی آن نتوان ساخت. در واقع این کلاس فقط یکبار نمونه سازی می شود و پس از آن از همان نمونه ساخته شده استفاده می کنیم.

به این نکته توجه کنید که کلاس دارای الگوی Singleton یک کلاس استاتیک نیست بلکه یک کلاس معمولی است که می تواند یک Interface را پیاده سازی کرده و یا از یک کلاس دیگر مشتق شود.

ادامه مطلب