گراف دیتابیس (Graph Database) در SQL Server – بخش دوم Edge Table

naeemaei 30/04/1397

برای ارتباط بین دو node در یک گراف از Edge استفاده می کنیم. هر Edge که ارتباط بین دو جدول node را برقرار می کند می تواند دارای خصوصیت (Property) باشد و یا نباشد. این نوع طراحی برای پیاده سازی روابط چند به چند پیچیده بسیار خوب خواهد بود.

ادامه مطلب